Eesti Parkinsoniliit

Eesti Parkinsoniliidu põhikiri (muudetud 31.01.2015)

1. Üldsätted

1.1. Eesti Parkinsoniliit, (edaspidi EPL või Liit), on Parkinsoni haigusega (edaspidi PH) tegutsevate regionaalsete juriidiliste isikute-(Seltside) vabariiklik katusorganisatsioon.
1.2. Parkinsoni haigust põdevad isikud ja neid abistavad füüsilised isikud liituvad regionaalsete seltsidega.
1.3. Mittetulundusühingu ametlik nimi on "Eesti Parkinsoniliit" (ametlik lühend EPL).
Ingliskeelse tõlkena "Estonian Parkinson's Association" (ametlik lühend EPA).
1.4. EPL asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.5. EPL majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. EPL on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing, oma pitsati, pangaarve ja sümboolikaga.
1.7. EPL juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja juhtorganite otsustest.
1.8. EPL on asutatud tähtajatult.

2. Eesmärk ja ülesanded

2.1. Eesmärgiks on Parkinsonihaigete ja nende hooldajate huvide kaitsmine.
2.2. Parkinsoni haigusega tegelevate regionaalsete mittetulundusühingute koondamine ühe katusorganisatsiooni alla.
2.3. Liidu liikmete tegevuse koordineerimine ja juhtimine.
2.4. Aastaringse tegevuse organiseerimine vastavalt "Tegevusprogrammile".
2.5. PH alaste uuringute, ravi, sotsiaalhoolduse ja rehabilitatsiooni korraldusele kaasaaitamine.
2.6. Kaasaegse PH informatsiooni kogumine ja edastamine, kasutades selleks loenguid, loengusarju, kohtumisi raviarstidega, publitseerides asjakohaseid trükiseid, kasutades interneti võimalusi, toimetada Liidu interneti kodulehekülge eesti, vene ja inglise keeles.
2.7. Koostöö tegemine rahvusvaheliste organisatsioonidega ja osalemine rahvusvahelistes projektides.
2.8. Osalemine kehakultuurilistel ja tervistavatel üritustel, õppelaagrites, rehabilitatsioonipäevadel.
2.9. Seltside abistamine seaduste, sotsiaalhoolduse rakendamisel, tööhõive probleemide lahendamisel, osalemine tööhõive projektides, kursuste ja õppuste organiseerimine suurendamaks seltsi liikmete aga eriti noorliikmete konkurentsivõimet tööjõuturul.
2.10. Osavõtt seaduseloomest ja planeerimisest.
2.11. Majandustegevuse korraldamine.

3. EPLil on õigus

3.1. Arendada majanduslikku tegevust seadusega lubatud piirides.
3.2. Korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi.
3.3. Kasutada palgalisi töötajaid.
3.4. Anda välja infotooteid.
3.5. Sõlmida lepinguid.

4. EPLi liikmeks vastuvõtmise ning EPList väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

4.1. Liikmeks võtmine
4.1.1. EPL liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing.
4.1.2. EPLi liikmeks astumiseks esitab mittetulundusühing EPLi juhatusele kirjaliku avalduse koos EPL juhatuse poolt määratud dokumentidega.
4.1.3. EPLi liikmeks vastuvõtmise otsustab EPL-i üldkoosolek.
4.2. EPL-ist väljaastumine
4.2.1. EPList väljaastumiseks esitab liige EPLi juhatusele kirjaliku avalduse.
4.2.2. EPList välja astumise soovist tuleb ette teatada vähemalt 2 kuud, EPL juhatus kustutab käesolevas punktis toodud tähtaja möödumisel väljaastumisavalduse esitanud liikme EPLi liikmete nimekirjast nõudes vajadusel sisse EPLi kasuks ettenähtud maksed ja muud kohustused.
4.3. Väljaarvamine
4.3.1. Liikme võib EPList välja arvata juhatuse otsusega, kui:
4.3.1.1. EPLi liige kahjustab oma tegevusega EPLi head nime või mainet või kui ta tegevus ei ole kooskõlas mittetulundussektori heade tavadega.
4.3.1.2. tema esindajad ei ole ühe aasta jooksul osalenud EPLi organite töös või ühelgi ametlikul üritusel.
4.3.1.3. kui ta on jätnud korduvalt tähtajaks täitmata olulise kohustuse EPLi ees;
4.3.2. EPLi liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada juhatuse ees iga EPLi või tema organi liige.
4.3.3. EPL juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest ja küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 päeva ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
4.3.4. Väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma vastava liikme esindaja hääleõigust ja teda ei arvestata kvoorumi hulka.
4.3.5. Liikme lõpliku väljaarvamise otsustab EPLi juhatus järgmisel korralisel koosolekul.
4.3.6. Väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
4.3.7. Kõigil EPLi liikmetel, juhatuse liikmetel ja väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse arutamist ja otsustamist järgmisel EPLi üldkoosolekul.

5. EPLi liikmete õigused ja kohustused

5.1. EPLi liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
5.1.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul.
5.1.2. Olla valitud EPLi organite liikmeks.
5.1.3. Saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EPLi tegevuse kohta.
5.1.4. Kasutada ettenähtud korras EPLi vara.
5.2. EPLi liige on kohustatud:
5.2.1. Järgima EPLi põhikirja ja mittetulundussektori organisatsioonide tegevuse häid tavasid ja täitma EPLi organite otsuseid.
5.2.2. Teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning juhatuse või seda asendava organi liikmete nimed ja kontaktaadressid, samuti oma seltsi liikmete nimed ja kontaktaadressid ning eeltoodud andmete muutumisel teatama uued andmed 1 kuu jooksul pärast nende muutumist.

6. Üldkoosolek

6.1. EPLi kõrgeimaks otsustusorganiks on üldkoosolek.
6.1.1. Üldkoosoleku pädevuses on:
6.1.1.1. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine.
6.1.1.2. Põhikirjalise eesmärgi muutmine.
6.1.1.3. Juhatuse liikmete arvu, revisjonikomisjoni suuruse määramine ja nendesse liikmete valimine.
6.1.1.4. Tegevuse aastaaruande, majanduse aastaaruande ja revisjonikomisjoni tulemuste kinnitamine.
6.2. Üldkoosolek:
6.2.1. Valib juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni salajasel hääletusel.
Hääletustel on igal liidu liikmel-seltsil 1 hääl.
6.2.2. Otsustab juhatuse ja revisjonikomisjoni arvulise suuruse muutmise põhikirjas ettenähtud ulatuses.
6.2.3. Valib juhatuse liikmed ja juhataja kolmeks aastaks.
6.2.4. Valib revisjonikomisjoni või revidendi kolmeks aastaks.
6.2.5. Juhatuse või muude organite liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EPLi esindaja määramine.
6.2.6. EPLile kuuluvate kinnisasjade ja põhivarade omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
6.2.7. EPL varade kasutamise, käsutamise ja valdamise korra kinnitamine.
EPList liikmeks vastuvõtmise otsustamine ja väljaarvamise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on edasi kaevatud.
6.2.8. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
6.3.1. Aastaaruande kinnitamiseks.
6.3.2. Kuu jooksul revisjonikomisjoni nõudel.
6.3.3. Tegevuse käigus avastatud finantsdistsipliini puudutavate küsimuste arutamiseks või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt üks EPLi liikmetest.
6.3.4. Muudel juhtudel, kui EPLi huvid seda nõuavad.
6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatab juhatus vähemalt 30 päeva enne selle toimumist ja annab EPLi interneti koduleheküljel vastavasisulise teate. Teates tuuakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ning koht, kus saab tutvuda arutamise alla tulevate küsimustega seotud dokumentidega ja otsuste projektidega. Juhatus võib liikmeid üldkoosolekust teavitada ka igale liikmele vastavasisulise kirjaliku või elektroonilise teatega.
6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline üle poole liikmete-seltside esindajate osavõtul.
6.6. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Liitu kuuluvad liikmed hääletus-ja sõnavõtuõigusega. PH seltsidest füüsilised isikud võivad osa võtta ainult sõnavõtuõigusega.
Üldkoosolekul hääletamisõigus on igal liikmel 3 häält.
6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmete esindajate häältest ja kui põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Hääletamine tuleb läbi viia salaja, kui keegi esindajatest seda nõuab.
6.8. Vajadusel võib kokku tulemata hääletuse läbi viia kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kõik Liidu liikmete esindajad.
6.9. EPLi põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

7. Juhatus

7.1. EPLi esindab õigustoimingutes ja tema igapäevast tegevust juhib EPLi juhatus.
7.2. EPLi juhatusse valib üldkoosolek ühe juhataja ja lisaks vähemalt kolm liiget, Juhatusse kuulub vähemalt üks liige igast seltsist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
7.3. Juhatus määratakse ametisse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
7.4. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja.
7.5. Juhatuse otsused langetatakse liikmete lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab juhataja antud hääl.
7.6. Juhatus muuhulgas:
7.6.1. Korraldab EPLi igapäevast tegevust, viib ellu "Tegevusprogrammi".
7.6.2. Peab EPLi liikmete arvestust.
7.6.3. Otsustab liikme väljaarvamise EPLi töös mitte osalenud liikmed.
7.6.4. Koostab tegevuse aastakava "Tegevusprogrammi", aastaaruande ja majandusaasta eelarve ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule.
7.6.5. Arendab majandustegevust.
7.6.6. Arendab koostööd välisriikides PH tegelevate organisatsioonide ja seltsidega.
7.6.7. Moodustab vajadusel toimkondi, töörühmi, algatab tegutsemisprojekte, võtab tööle vajalikke isikuid, kes on aruande kohutuslikud juhatuse esimehe ees.
7.6.8. Kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale EPLi vara.
7.6.9. Esitab revidendile arved, tegevuse aruande ja muud revideerimisega seotud dokumendid üks kuu enne korralisse üldkoosoleku toimumist.
7.6.10 Korraldab EPL-i raamatupidamise.

8. Juhatuse esimehe pädevus

8.1. Juhatuse esimees on EPL president.
8.2. Juhatuse esimees:
8.2.1. Valmistab ette ja juhatab juhatuse istungeid.
8.2.2. Juhib ja korraldab Liidu igapäevast tööd vastavalt põhikirjale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.
8.2.3. Juhataja äraolekul juhib Liidu tegevust asejuhataja, kes valitakse juhatuse poolt.
8.3. EPL nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatajal ja juhataja asetäitjal üksinda ning juhatuse liikmetel kahekesi koos, ühiselt.
8.4. Juhataja või juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või vabastamisel valib erakorraline üldkoosolek vajadusel uue juhataja või juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.

9. Revisjonikomisjon

9.1. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks aastaks.
9.2. Revisjonikomisjonil on õigus:
9.2.1. Osa võtta juhatuse koosolekutest.
9.2.2. Kontrollida kõiki dokumente.
9.2.3. Juhatuse ja juhataja tegevuse vastavust üldkoosoleku otsustele.
9.3. Revisjonikomisjoni esimees esitab revideerimise tulemused üldkoosolekule kinnitamiseks.

10. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

10.1. EPLi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
10.2. Jagunemis või ühinemislepingu allakirjutamise õigus tekib juhatusel üldkoosoleku otsuse alusel.
10.3. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
10.4. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse EPLiga sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule.

EPLi põhikiri on kinnitatud 29. juunil 2002.a. üldkoosoleku otsusega ja EPL jätkab 07.01.1994.a. asutatud Eesti Parkinsonihaiguse Seltsi ülesannete täitmist.

 

EST | ENG | RUS